RESİM, AHŞAP TASARIM, SOSYAL İNOVASYON VE FİZİK MEKANİK ATÖLYELERİ İÇİN MALZEME ALIMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Resim, Ahşap Tasarım, Sosyal İnovasyon ve Fizik Mekanik Atölyeler için Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/364494
1-İdarenin
a) Adı : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adres : ÇAMLIÇATAK YENİSEY KAMPÜS ALANI REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI KAT:2 MERKEZ/ARDAHAN
c) Telefon ve faks numarası : 0478 211 7520 - 0478 211 7521
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Resim, Ahşap Tasarım, Sosyal İnovasyon ve Fizik Mekanik Atölyeler için Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Resim, 15 Kalem Ahşap Tasarım, 10 Kalem Sosyal İnovasyon ve 9 Kalem Fizik Mekanik Atölyeler için Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan dar şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personel kontrolünde gösterilecek noktalara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarih : Sözleşme imzalanmasına müteakip malzemeler 20 takvim günü içerisinde teslim edilecek ve tüm teslimat ve kurulumları ile eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatları ve kurulumları Yüklenici tarafından yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 29.07.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mal İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifler kapsamında beyan et meleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgiler;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgiler,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgiler.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden hale dokümanını indirmeler zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza le imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar le birlikte hale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerin, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntem: İhale, Kanunun 38 nc maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!